انگشتي براي چشيدن

يک اصفهانی برای خريد طالبی به يک ميوه فروشی رفت و دور از چشم ميوه فروش با انگشت قسمت​های نرم طالبی را سوراخ می​کرد و به دهان می​گذاشت تا شيرين​ترينش را انتخاب کند.
ميوه فروش متوجه شد و با عصبانيت از پشت صندوق داد کشيد:
آی عمو...چيکار می​کنی؟ خوشت مياد يکی صبح اول صبح به ماتحت تو انگشت فرو کنه!؟
اصفهانيه به سرعت جواب داد:
اگه برای چشيدن باشه چه اشکالی داره

8 نظرات:

Thank you!
[url=http://tiblqdah.com/skcs/dyhu.html]My homepage[/url] | [url=http://xdbuevia.com/pnnj/eliy.html]Cool site[/url]

Nice site!
My homepage | Please visit

Well done!
http://tiblqdah.com/skcs/dyhu.html | http://mdvbchsn.com/tuig/ixfm.html

Main characteristics of Isfahani people must be: Hard working , Thrifty , Art oriented , and the ability to make timely and hilarious comments. Is that right?1

وای حالم بد شد!

بـیـخود نیـست به شـهرتـون میـگـن نـصف جـهان

امان از این حاضر جوابی اصفهانی ها

دوست گرامی سلام.
اصل ماجرا این است:
در یزد قدیم، مردم قبل از خرید ماست با انگشت زدن و چشیدن آن را برررسی می‌کردند. یکی از همین یزدی‌ها به اصفهان رفت و از کنار بقالی که رد می‌شد تغار ماستی دید و بنا بر عادت انگشتی به آن زد و چشید، اصفهانی هم گفت عمو یزدی، .... (بقیه داستان قریب به صحت است!)

Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes