یادداشت های خصوصی

پرسیده ای چگونه بفهمم که کسی مرا دوست دارد یا نه؟
راه ساده ای دارد...اگر کسی از دسترنج خود به تو بدهد دوستت دارد وگرنه حرف که باد هواست.
اما اگر پول نداشت راه نشان دادن دوست داشتن فداکاری است...فداکاری بدون چشمداشت هم نشانه عشق است.

اگر من مردم بدان که مقداری دلار و سکه دارم که در گاو صندوق است و به تو تعلق دارد!

اگرچه از بی اعتنایی تو تعجب می کنم اما بیشتر از آن از این همه اعتنای خود در عجبم.

اینقدر میان من و این دیواری که روبرویم قرار دارد قرار نگیر...قرارم را نگیر.

هیچکس نمی داند اما شب هایی هست که از آن کوچه می گذرم و ماشین را پای آن تیر چراغ برق پارک می کنم و به یاد شبهایی که با هم در ماشین می نشستیم و بحث سیاسی می کردیم و فارغ از مشکلات خود به مشکلات جهان می پرداختیم...مکث می کنم.


Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes