سقفی برای آزادی

چه شباهتی دارد حال امروز مردمان این خاک به پرندگان محصور در باغ پرندگان اصفهان!قو و شاهین در ذیل و کلاغ و زاغ بر صدر!سقفی برای آزادی اینان و آسمانی فراخ برای یکه تازی آنان...بغضی به های های شکستمقفس مباد!
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes