قضاوت 4

می دانم که حوصله تان از این بحث سر رفته است با این حال قسمت آخر بحث قضاوت را می نویسم و کامنت ها را هم می بندم که به قول معروف حرف حرف نیاورد و قول می دهم چنانچه بچه های خوبی باشید! چهارشنبه شب یک مطلب جالب برایتان بنویسم.


1- دوستی دارم که رادیولوژیست است و می گوید در دستگاههای سی تی اسکن برای ساخت یک تصویر 2000 نقطه خاکستری بین سفید مطلق و سیاه مطلق استفاده می شود.


عدد 1000 برای سفید ترین سفید (مثلا فلز) و عدد 1000- برای سیاه ترین سیاه (هوا) و عدد صفر برای خاکستری میانه (آب) استفاده می شود که به این اعداد عدد سی تی می گویند.


چشم انسان فقط صد رنگ خاکستری را بین سفید و سیاه مطلق می تواند تشخیص دهد بنابراین برای هر 20 نقطه که عدد سی تی آنها مجاور هم است فقط یک رنگ خاکستری را می شناسد.


عیب این کار این است که مثلا عدد سی تی برای کبد و طحال و پانکراس و کلیه ها بسیار نزدیک به هم است و اگر دستگاه را بین 1000 و 1000- تنظیم کنند این اعضا از هم قابل تفکیک نیستند و اگر توده ای در آنها باشد نیز قابل تشخیص نیست.


برای رفع این مشکل درعکسبرداری های معمول عدد سی تی را بین 100 و 100- تنظیم می کنند که هر دو نقطه مجاور هم را یک خاکستری می شناسد و به این کار narrow window می گویند.


عیب این روش این است که کلیه نسوجی که عدد سی تی بزرگتر از 100 یا کوچکتر از 100- دارند قابل تفکیک نیستند و همه سیاه یا سفید دیده می شوند لذا اگر مثلا گلوله ای در استخوان باشد (عدد سی تی استخوان 200-300 و عدد سی تی گلوله 900 تا 1000 می باشد) هم استخوان و هم گلوله کاملا سفید می افتند و قابل تفکیک نیستند.


برای حل این مشکل می توانند یا wide window بگیرند و یا نقطه تعادل را از صفر به مثلا سیصد منتقل کنند و پنجره را هم کمی بازتر کنند تا تصویر با حداکثر تفکیک و رزلوشن به دست آید.


هر چند وقت یک بار دستگاه را کالیبره می کنند و صفر آن را برای آب و 1000 را برای فلز و 1000- را برای هوا تنظیم می کنند.


2- بیشتر صفات طیفی هستند. مثلا ترس در یک سر آن جبن و در سر دیگر آن کله خری است ودر مرکز آن شجاعت و احتیاط به فاصله نزدیکی نزدیکی قرار دارند.
فقط حد مرکزی این صفات است که پسندیده است وگرنه این صفات در دو سر طیف مذموم و ناپسندند.


همینطور است خرمرد رندی و بلاهت که دو سر طیف زرنگی و زیرکی اند.


و نیز هرزگی و املی که دو سر طیف نجابتند و مشنگی و عبوسی گه دو سر طیف شوخ طبعی اند و ...


3- اینکه ما در قضاوتمان کسی را نجیب یا هرزه یا امل بدانیم بستگی دارد به اینکه اولا نقطه تعادل خود را کجا تنظیم کرده باشیم ثانیا پنجره دید خود را wide یا narrow تنظیم کرده باشیم.برای مثال نقطه تعادل یک فرد مذهبی دنیا ندیده خواهر و مادر چادری و مقنعه پوش خود است و زاویه دیدش محدود بوده و دو سر طیفش بد حجابان و روبنده پوشان هستند.


این فرد تفاوتی بین بی حجاب، لباس باز پوش، لباس سکسی پوش، مایو پوش ، بی لباس، تک پران و فاحشه قائل نیست.


موقعی که راجع به کسی قضاوت می کنیم تصویر او را مثل یک بریده روزنامه می چینیم و بر تصویر ذهنی خود از "فرد مطلوب" منطبق می کنیم و بر اساس میزان اضافات یا کمبودهای آن نسبت به تصویر مرجع نظر خود را می گوییم بدون آنکه در نظر بگیریم که آیا تصویر فرد مطلوب ما کالیبره شده است یا نه!


Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes